تامین تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه رامین/اهواز
27 ژوئن 2022
bgk-projects
پروژه تعمیرات اساسی نیروگاه الهارثه/بصره/عراق
27 دسامبر 2017
موضوع پیمان
تامین تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ایستگاه های گاز منطقه آذربایجان شرقی
شماره پیمان
082413
کارفرما
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی -تبریز
سال انجام
1394
مدت پیمان
6 ماه
شرح پروژه

تامین بیش از 400 عدد انواع تجهیزات سیستم کنترل RTU و تجهیزات اندازه گیری فشار و دما و ملحقات مربوطه و آموزش و راه اندازی واحد نمونه