تامین تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه رامین/اهواز
27 ژوئن 2022
موضوع پیمان
خرید لوله های واتروال بویلر نیروگاهی
شماره پیمان
400/137
کارفرما
شرکت تولید نیروی برق رامین
سال انجام
1401
مدت پیمان
6 ماه
شرح پروژه

*تجهیزات پروژه شامل:
لوله های بدون درز واتر وال فین دار