خدمات مهندسی

 مشارکت و همکاری در  پروژه های تعمیراتی و ارائه خدمات فنی و کارشناسی:

- انجام تعمیرات اساسی توربین های بخاری و گازی

- همکاری در راه اندازی واحد های نیروگاهی و مونتاژ و نصب آنها

- ارائه خدمات مهندسی و سوپروایزوری در زمان انجام تعمیرات اساسی و فورس ماژور

- بالانس واحدهای بخاری و گازی