اورهال واحد 3 نیروگاه رامین اهواز

اورهال واحد 3 نیروگاه رامین اهواز