شرکای تجاری

شرکت پاورماشین روسیه

بزرگترین تولید کننده توربین در حوزه ی توربین نیروگاه های بخاری و رقیب شرکت زیمنس