تعمیرات اساسی

خدمات TPP ، NPP ، تجهیزات اجرائی HPP

·        بازسازی تجهیزات اصلی و یدکی به منظور ارتقای ویژگی های عملکرد طراحی، اضافه یا تغییر چند عملکرد ( انتقال واحدهای متراکم بمنظور تولید همزمان، انتقال استخراج از تولید همزمان به یک بخش صنعتی و یا بالعکس) شامل جایگزینی کامل تجهیزات بوسیله آیتم جدید می باشد.

·        ارتقا تجهیزات اصلی و یدکی با جایگزینی بخش واحدهای اصلی و مکانیزم ها هم در محوطه کارخانه و هم در محل نصب.

·        خدمات ضمانت.

·        پشتیبانی فنی در تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

·        تعمیر و نگهداری اجرائی

·        شرکت در تعمیرات خارج از برنامه

·        ارائه قطعات یدکی و مواد خاص

·        ارزیابی خدمات بهینه مدت طول عمر تجهیزات با توجه به نتایج تشخیصی و محاسبات خاص.

·        نظارت بر طراحی

خدمات جهت تأمین کامل تجهیزات

·        راهنمایی فنی عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات نیروگاهی.

·        راهنمایی فنی عملیات تنظیم در انواع تجهیزات مجزا.

·        خدمات گارانتی، شرکت در تعمیرات برنامه ریزی شده، ارتقای مراحل تعمیراتی

·        حل و فصل مشکلات اجرائی، همکاری جهت تسلط در حالت های اجرائی در نمونه اصلی و تجهیزات راه اندازی جدید.

·        تنظیم نهایی نمونه های اصلی تجهیزات پس از نصب.

·        آموزش پرسنل مشتریان، پیمانکاران و خدمات مشاوره ای.

خدمات پس از دوره ضمانت