سیستم های کنترل

اگرچه این بخش به تازگی شروع به فعالیت نموده است، اما با توجه به رویکردهای بازار پیش رو، بخش کنترل این شرکت به طور فزاینده ای شاهد رشد ظرفیت و اجرا در این حوزه می باشد بطوریکه در آینده نزدیک به بخش اصلی تجارت و درآمد زایی در این حوزه تبدیل می گردد.

در حال حاضر، بخش کنترل این شرکت تحت قراردادی EPC با سازمان توانیر ایران جهت نصب و راه اندازی سیستم کنترل یکی از بزرگترین نیروگاه های ایران  می باشد.

پس از راه اندازی،  این پروژه، اولین نوع پروژه مدرنیزاسیون در ایران خواهد بود.

به منظور پاسخ نیازهای بازار روبه رشد و با هدف ارتقا ، بخش کنترل شرکت BGK  "خدمات پس از فروش" و "خدمات اجرا ، تعمیر و نگهداری" را به مشتریان خود ارائه می دهد.