حضور در نمایشگاه نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

حضوردرنمایشگاه نیروگاه شهید منتظری